©2014-2019, VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
Địa chỉ: 02C Điện Biên Phủ -Phường 7 -Thành phố Tuy Hòa -Tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3535199 - Fax: (0257) 3535174